באילו מקרים יכול הנוירופידבק להיות שימושי?

ינו 17, 2019 | כללי

אימון המוח, טיפול מרגיע ושליו, יישום תרפי ורפואי… השימושים בנוירופידבק הם מגוונים באותה מידה בה המטרות שלשמן מבקש המטופל את הטיפול!

תחילה היה השימוש לצורך הרגעה ושליטה בלחץ ובמהרה הנוירופידבק התגלה כטיפול בפתולוגיות פיזיולוגיות ופסיכולוגיות.

לתשומת לבכם, יש לשים לב להבדל המשמעותי בין הנוירופידבק המסורתי שנועד לשימוש טיפולי והנגזרת שלו, הנוירופידבק הדינמי המיועד לרווחת הנפש!

חרדה ודיכאון

 פסיכולוגים רבים מתקשים למצוא תרופה יעילה נטולת תופעות לוואי. הנוירופידבק מייצג חלופה לטיפולים תרופתיים – לעיתים קשים מאוד – שניתנו לטיפול בחרדה ודיכאון. האופן בו הטיפול נותר לא פולשני וללא שימוש בחומרים כימיים הצית את עניינם של מספר מומחים בתחום הבריאות. בנוסף, השימוש בו נהיה במהרה נפוץ בקרב טיפולי הפסיכולוגיה והסופרולוגיה.

יעילותו של הנוירופידבק כטיפול בפתולוגיה הוצג במחקר בו נערכו למעלה מ- 45,000 טיפולי נוירופידבק. המטופלים שטופלו באמצעות נוירופידבק העידו כי חלה ירידה בתחושת החרדה והדיכאון שלהם. בשלב זה של המחקר, הנוירופידבק עדיין אינו יכול להיחשב כטיפול מספק וכתשובה לבעיות הקשות האלו. עם זאת, הוא מייצג חלופה מבטיחה המאפשרת להפחית במינון התרופתי לטווח הארוך.

אנשים רבים העידו כי השימוש בנוירופידבק דינאמי אפשר להם לצאת ממצב דיכאון. עדויות רבות מציינות ירידה משמעותית ברמות החרדה והשבה של הבטחון העצמי.

 

בעיות קשב וריכוז (ADD/ADHD)

כבר בשנות ה-70 החל המחקר המדעי להתעניין בהשפעותיו של הנוירופידבק על הפרעות קשב וריכוז עם או בלי היפראקטיביות. ד״ר לודאר הציג כיצד הנוירופידבק עזר ללמד את המוח ״התנהגויות טובות״. הנוירופידבק סייע לתקן התנהגויות "לא טובות" של המוח אשר יכולות להיות המקור לבעיות התנהגות אופייניות לילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז. דעותיו נתמכו גם על ידי לווסק, בורגרד ומנסור בשנת 2006. הם שיקפו באופן מדעי (באמצעות MRI) התפתחות יעילה של תפקוד המוח אצל ילדים בעלי בעיות קשב וריכוז אשר טופלו באמצעות נוירופידבק.

כדי לחקור את הנושא לעומקו, ערך ד״ר לובר מעקב במשך 10 שנים אחר ילדים הסובלים מבעיות קשב וריכוז. הוא צפה ביתרונות הנוירופידבק לטווח הארוך. התברר כי אצל 80% נצפתה ירידה בסימפטומים באופן ניכר ולטוח ארוך. כמו כן הוכח כי 20 מפגשים של נוירופידבק הניבו תוצאות הדומות לאלה של טיפול בריטלין. זהו גילוי חשוב עבור צרכני התרופה המלווה לעיתים בתופעות לוואי קשות, ואשר יעילותה לטווח ארוך עדיין לא הוכחה.

תוצאות הטיפול בבעיות קשב וריכוז / והיפראקטיביות באמצעות נוירופידבק (ליניארי ולא לינארי) התבטאו בירידה בתגובות האימפולסיביות של המטופל, בייצוב מצב הרוח שלו, איכות השינה השתפרה, ניכרה עלייה בזמן הריכוז ושיפור ביכולות הזיכרון. בחיי היומיום ניכר שיפור בעיקר בהתנהגות יציבה יותר ובהצלחה בלימודים.

 

Les crises d’épilepsie

Comme le TDA, l’anxiété ou la dépression, l’épilepsie trouve difficilement un traitement efficace et adapté à chaque patient. Des études menées dès 1970 démontrent les bienfaits du neurofeedback sur les crises épileptiques incontrôlées et les absences. Il faut cependant noter que le neurofeedback intervient dans ces cas en complément d’un traitement médicamenteux, après que celui-ci se soit révélé insuffisant pour permettre aux patients de contrôler leurs crises.

Dans les cas étudiés, le neurofeedback (linéaire et non linéaire) a entraîné en moyenne une réduction de 70 % de l’occurrence des crises. Certains patients ont également pu diminuer leurs prises de médicament sans constater d’aggravation de leurs symptômes.

 

Les lésions cérébrales et accidents cardiovasculaires

Plus récemment, des études concernant le traitement des troubles consécutifs aux lésions cérébrales et des symptômes dus aux accidents cardiovasculaires ont été entamées. Le neurofeedback présente des bénéfices prometteurs dans ces deux domaines, et plus particulièrement dans la réadaptation des patients et le réapprentissage de certaines fonctions. Des cessions de Neurofeedback dynamique ont eu des résultats extraordinaires dans des cas de coma et traumatisme crânien.

Le neurofeedback n’est pas encore envisagé comme un traitement capable de guérir de telles lésions de façon certaine. Il est cependant utilisé en complément des séances de rééducation dans le but d’accélérer la guérison. 

 

Le Trouble du Stress Post-Traumatique

Le neurofeedback s’est aussi révélé être un atout précieux pour soulager les symptômes liés au trouble du stress post-traumatique. Expérimenté sur des vétérans de la guerre du Vietnam en complément de traitements médicamenteux traditionnels, ses bénéfices ont pu être démontrés avec succès.

À la suite de cette expérience, il fut constaté que les anciens soldats qui avaient bénéficié de 30 séances de 30 minutes de neurofeedback présentaient un taux de rechute significativement inférieur à ceux ayant suivi un traitement traditionnel. Ces sujets ont également pu diminuer leur recours aux traitements médicamenteux. A l’inverse ceux de l’autre groupe, dans leur majeure partie, ont demandé une augmentation des doses médicamenteuses.

 

L’autisme et le syndrome d’Asperger

A ce jour, les bénéfices du neurofeedback dans le traitement des troubles provoqués par l’autisme et par le syndrome d’Asperger ne trouvent que difficilement une explication rigoureusement scientifique. L’application thérapeutique du neurofeedback dans ce contexte est donc encore à l’épreuve. Toutefois, les résultats n’en demeurent pas moins encourageants. En effet, les théoriques scientifiques peinent à démontrer le fonctionnement de cette pratique sur l’autisme. Son impact est néanmoins bien visible et se voit rapporté tant par les proches des patients que par des membres du corps médical.

Les bienfaits du neurofeedback (linéaire et non linéaire) sur l’autisme et le syndrome d’Asperger se manifestent notamment par une amélioration de la prise de parole et une stabilisation de l’humeur. Elle diminue notamment les crises d'irascibilité. Mieux encore, les effets bénéfiques du neurofeedback s’avèrent visibles sur le long terme. Ils engendrent une progression durable de l'état du patient.

Aujourd’hui, la thérapie par le neurofeedback dans le domaine de l’autisme en est encore à ses balbutiements, mais se montre déjà fort encourageante !

 

La maladie d’Alzheimer

La science démontre également que le neurofeedback permet de modeler et d’améliorer le fonctionnement cérébral à l’aide d’entraînements cérébraux intensifs. Les patients atteints d’Alzheimer peuvent utiliser cette technologie pour développer le fonctionnement des régions saines de leur cerveau. Cela permet de retarder l’apparition de certains symptômes.

Au fil des entraînements effectués avec le neurofeedback, les ondes cérébrales sont façonnées par le patient afin d’atteindre de meilleures performances. Celles-ci visent à prévenir les problèmes de mémoires survenant avec la maladie. L’intérêt du neurofeedback, comme dans tous ses cas d’utilisation, est de s’adapter parfaitement aux besoins du patient. Un atout considérable dans le cadre de la lutte contre cette maladie qui a autant de visages qu’il y a de patients.

De nombreuses personnes ayant suivi un entrainement de neurofeedback dynamique ont remarqué une amélioration dans plusieurs aspects de leur mémoire (court terme, long terme, etc).

 

* * * * *

Loin de s’arrêter à ces quelques exemples, le neurofeedback a aussi été éprouvé par la science dans le traitement des addictions à l’alcool et aux drogues, des insomnies, des troubles alimentaires et des troubles obsessionnels du comportement.

Avec l’arrivée du Neurofeedback Dynamique, le neurofeedback transcende désormais les frontières du médical pour venir s’inscrire dans la sphère du bien-être et de la relaxation. Une progression qui ne laisse présager que de bonnes perspectives d’avenir pour cette technologie prometteuse !

Pin It on Pinterest